Mô hình kinh doanh bán cho người giàu

2018-12-25T10:17:28+07:00

Có 2 nhóm đối tượng khách hàng: người ngèo và người giàu, bạn muốn bán sản phẩm cho nhóm đối