Trang chủ » Sách Hay Nên Đọc » Đánh cắp ý tưởng kinh doanh

Đánh cắp ý tưởng kinh doanh

Đánh cắp ý tưởng là một trong những cuốn sách hay nhất về cách tạo ra ý tưởng kinh doanh,những phương pháp khiến bạn tạo ra những ý tưởng kinh doanh độc đáo đáng giá hàng triệu đô,tác giả Steal These Ideas!

Xem bài 3 cách tạo ra ý tưởng kinh doanh độc đáo mới lạ

Những bí quyết giúp bạn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

Đánh cắp ý tưởng một cái tựa đề cho cuốn sách gây lên sự tò mò, liệu rằng nội dung của cuốn sách có mang tính chất tích cực hay không? tuy nhiên nội dung của cuốn sách lại ngược lại so với những gì ban đầu chúng ta suy nghĩ là nó tiêu cực. cuốn sách chỉ ra cho bạn làm thế nào để tạo ra ý tưởng kinh doanh độc đáo nhất, nghệ thuật dùng ý tưởng kinh doanh của người khác. bây giờ mời bạn đọc quyển sách này nhé.

Nếu bạn muốn đọc offline thì tải sách “đánh cắp ý tưởng” này tại đây

Download

Đôi điều về cuốn sách

Thân gửi các bạn việt nam! tôi hy vọng các bạn sẽ cảm thấy thú vị với cuốn sách Steal These Ideas! “đánh cắp ý tưởng” do người bạn của tôi ở công ty First News xuất bản và phát hành. Tôi biết rằng các bạn sẽ khám phá ra nhiều ý tưởng kinh doanh giúp cho các bạn thành công trên con đường kinh doanh của mình, cuốn sách của tôi bao quát tất cả các khía cạnh về marketing và thương hiệu, những yếu tố sẽ thúc đẩy các bạn việt nam ngày càng thành công hơn và tiến về phía trước!

steve cone new york 2006

Đánh giá của bạn đọc

Tôi từng nghĩ rằng mình chẳng bao giờ cần đến một quyển sách marketing cho đến khi tôi lần đọc được cuốn cẩm nang hấp dẫn, xúc tích pha chút hài hước của cone. cuốn sách này có thể giúp công việc marketing của mọi doanh nghiệp từ chỗ tẻ nhạt chán ngắt nhanh chóng trở nên vượt trội.

JONLINEN
Phó chủ tịch hãng American Express

STEAL THESE IDEAS! – ÀAÁ NH CÙÆ P YÁ TÛÚÃ NG!

Vietnamese Copyright © 2006 by First News – Tri Viet

Cöng ty First News – Trñ Viïåt giûäbaãn quyïìn xuêët baãn vaâphaát

haânh êën baãn tiïëng Anh vaâtiïëng Viïåt cuãa tûåa saách naây theo húåp

àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái Bloomberg Press.

Bêët cûásûåsao cheáp, trñch dêîn naâo khöng àûúåc sûåàöìng yácuãa First

News vaâBloomberg Press àïìu laâbêët húåp phaáp vaâvi phaåm Luêåt

Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn quyïìn Quöëc tïëvaâCöng ûúác Baão höå

Baãn quyïìn Súãhûäu Trñ tuïåBerne.

CÖNG TY VÙN HOÁ A SAÁ NG TAÅ O TRÑ VIÏÅ T

11H Nguyïî n Thõ Minh Khai, Quêå n 1, TP. Höì Chñ Minh

Tel: (84) 8 822 7979 – 822 7980 – 823 3859 – 823 3860

Fax: (84) 8 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn

Bình luận
  • CRM quản trị công ty và tự động hóa Marketing
  • Chiến lược để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả
  • Tải về mẫu xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả
  • DISC phương pháp xây dựng đội nhóm vô địch
  • 3 phương pháp sáng tạo ý tưởng kinh doanh
Đóng bảng

QUÀ TẶNG DOANH NHÂN

TẢI VỀ MIỄN PHÍ: Bộ công cụ giá trị dành cho chủ doanh nghiệp, nhà kinh doanh, giúp bạn bứt phá bản thân và phát triển doanh nghiệp hiệu quả, Tặng CRM quản trị công ty và tự động hóa Marketing, DISC phương pháp xây dựng đội nhóm vô địch.

Cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân và Spam